Hur vi jobbar

Att utforma vårt sätt att arbeta på ett hållbart sätt är självklart för oss och innefattar såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt perspektiv. Hållbarhet är en central del, naturligt integrerad i vår verksamhet.

God och säker arbetsmiljö

Att arbeta på en byggarbetsplats innebär att du har ett av världens mest riskfyllda arbeten. Därför är det självklart att en god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Swedish Modules.

Vi är stolta över att ha reducerat riskerna väsentligt med ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår främsta prioritering är att alla ska komma hem välbehållna efter dagens slut och vi lägger mycket kraft på att hela tiden utveckla vårt säkerhetstänkande.

Målsättningen är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. En konkret riskreducerande faktor är exempelvis jobbar våra medarbetare i fabriken bara på ca 0,5 meters höjd.
Hos oss är det också självklart med en jämlik miljö där varje medarbetare är lika viktig oavsett roll.

Vi utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Hög kvalitet och hållbara kalkyler

Vår kvalitetsstandard kommer från vår långa närvaro inom högt kravställda branscher vilket genomsyrar vår kultur och allt vi gör i bolaget. Med stort teknikinnehåll och hög prefabriceringsgrad säkerställer vi kvalitet och leveranstider, därigenom minimerar vi risker för förseningar och fördyringar. En kvalitetsfaktor är också att modulerna byggs inomhus där produkten är skyddad under produktionstiden. Komplett utrustning installeras innan leveransen vilket sparar tid och kostnader på site samt att överlämnande och idrifttagning garanteras till slutkund. Beprövade produktionsmetoder innebär att pris, leveransdatum och kvalitet kan hållas. Vår målsättning är att slutföra minst 95 procent av arbetet i vår egen fabrik. En effektiv process på site innebär högre säkerhet.

Vårt kvalitetssystem, kombinerat med mångårig erfarenhet ger en högkvalitativ leverans som säkerställer det värde vi skapar för våra kunders verksamhet. Arbetet utförs också enligt ”Good Manufacturing Practice”(cGMP) och FDA:s krav där så efterfrågas.

Tydliga policys implementerade i verksamheten

Våra prioriterade områden regleras av tydliga policys, väl implementerade i vår dagliga verksamhet. De innefattar områden såsom miljö, kvalitet, arbetsmiljö samt ett flertal viktiga ställningstaganden som bidrar till en trygg och välkomnande arbetsmiljö, däribland likabehandlings- och jämställdhetsplan, personalpolicy och stresspolicy. Självklart är vår uppförandekod central, speciellt då vår verksamhet sträcker sig över hela världen. Vi tror på ett samarbete som genomsyras av transparens och öppenhet i affärsprocessen på alla plan hela vägen från start till mål.

Hållbart arbetssätt

På Swedish Modules har vi ett starkt engagemang för miljöfrågor och vi arbetar dagligen med att minimera vår miljöpåverkan och utveckla nya hållbara arbetssätt. Tack vare att vi bygger modulärt på plats i vår fabrik har vi mycket god kontroll på förbrukning av material och minimerar spill. Vi planerar även inköp och utleveranser i syfte att optimera alla transporter koncentrerade till korta perioder. Vi arbetar också i enlighet med ISO 14001 vilken utgör standarder avseende miljöledning.