Vi säkerställer att ditt projekt håller högsta kvalitet

Kundinteraktion genom hela arbetsprocessen

 

 Spara tid och kostnader på site

Våra kvalitetsstandarder är ett resultat av vår långa erfarenhet inom högt kravställda branscher. Detta genomsyrar vår kultur och allt vi gör i bolaget.

Med stor teknisk kunskap och hög prefabriceringsgrad säkerställer vi kvalitet och leveranstider och minimerar risker för förseningar och fördyrningar. Vårt arbete utförs också i enlighet med ”Good Manufacturing Practice” (cGMP) och FDA-krav där det efterfrågas. Beprövade produktionsmetoder innebär att pris, leveransdatum och kvalitet kan hållas.

En kvalitetsfaktor är att modulerna byggs inomhus där produkten är skyddad under produktionstiden. Komplett utrustning installeras innan leveransen vilket sparar tid och kostnader på site samt att överlämnande och idrifttagning garanteras. De färdiga modulerna levereras, monteras och driftsätts därefter effektivt av vårt team. Störningarna på byggarbetsplatsen minimeras, transporterna få och verksamheten kommer igång utan fördröjningar. Vår målsättning är att slutföra minst 95 procent av arbetet i vår egen fabrik. En effektiv process väl på plats innebär högre säkerhet och minimerade risker.

Efter att produktionen är klar i modulfabriken i Emtunga tar det cirka tre till fem dagar att montera modulerna på plats, följt av installation vilket tar cirka fyra till fem veckor beroende på projektets omfattning. I snitt tar vår leverans cirka 18 veckor från produktionsstart till slutbesiktning.

Minska leveranstiden med upp till 50 % mot platsbyggt

Genom att prefabricera nyckelfärdiga huskroppar i modulform möjliggörs en radikalt kortare tidsplan för projektet. Prefabricering innebär att grundläggning kan göras parallellt med produktion av huskroppen i fabrik. Tidsplanen kan bli upp till ca 50 %* kortare jämfört med platsbyggnation. Här kan du läsa mer om leveranstiden.

Efter att produktionen är klar i modulfabriken i Emtunga tar det cirka tre till fem dagar att montera modulerna på plats, följt av installation vilket tar cirka fyra till fem veckor beroende på projektets omfattning. I snitt tar vår leverans cirka 18 veckor från produktionsstart till slutbesiktning.

*Detta baseras på vår mångåriga erfarenhet, men bekräftas även i flera studier, bland annat i studien Modular construction: From projects to products, av McKinsey & Company. Ta del av studien från McKinsey här

En kortare leveranstid innebär:

– Att mer tid skapas för eventuella efterföljande projektetapper
– Nya lokalen kan snabbare generera intäkter för verksamheten (ROI)
– Snabbare tillgång till ny kapacitet
– En kortad byggtid på plats vilket ger minskad störning på omgivningen
– Känslig befintlig verksamhet störs minimalt

Med våra lösningar får du

En flexibel lösning för både permanenta och tillfälliga lokaler.
Kort leveranstid jämfört med platsbyggt. I snitt cirka 18 veckor från produktionsstart till slutbesiktning.
Minimal störning på plats – Känslig befintlig verksamhet störs minimalt tack vare kort tid på byggarbetsplats (cirka fem veckor).
Möjlighet att hyra eller köpa beroende på dina behov; till exempel temporär eller permanent lösning.

Hållbara lösningar – Våra prefabricerade moduler kan omplaceras, återanvändas, renoveras och återanpassas.
Industriell premium – Produkter designade för att leva länge. Robust stålkonstruktion som möjliggör bland annat hög prefabriceringsgrad, god arbetsmiljö, tyngre processutrustning och tunga lyft. Tillverkad i en säker inomhusmiljö i Sverige.
Full kontroll genom hela ditt projekt. 95 % av byggnationen sker i produktionsanläggningen vilket resulterar i en ”plug &Play”-lösning. Bidrar bland annat till riskminimering för tidplan och budget.

Ett hållbart arbetssätt för hållbara produkter

Uppförandekod

Vårt arbetssätt regleras av tydliga policys, väl implementerade i vår dagliga verksamhet. De innefattar områden såsom miljö, kvalitet, arbetsmiljö samt ett flertal viktiga ställningstaganden som bidrar till en trygg och välkomnande arbetsmiljö. Här arbetar vi systematiskt med frågor som likabehandling, jämställdhet, personalfrågor och stress. Detta skapar en arbetsmiljö som möjliggör att tidplaner hålls och minskar risken för fel. Självklart är vår uppförandekod central, speciellt då vår verksamhet sträcker sig över hela världen. Vi tror på ett samarbete som genomsyras av transparens och öppenhet i affärsprocessen på alla plan och hela vägen från start till mål.

För att minimera vår miljöpåverkan

På Swedish Modules har vi ett starkt engagemang för miljöfrågor och vi arbetar dagligen med att minimera vår miljöpåverkan och utveckla nya hållbara arbetssätt. Tack vare att vi bygger modulärt på plats i vår fabrik har vi mycket god kontroll på förbrukning av material och kan därmed minimera spill. Vi planerar även inköp och utleveranser i syfte att optimera alla transporter koncentrerade till korta perioder. Vi arbetar i enlighet med ISO 14001 vilken utgör standarder avseende miljöledning.

Säker arbetsmiljö för oss ger en säker produkt för dig

Att arbeta på en byggarbetsplats innebär ett av världens mest riskfyllda arbeten. Därför är det självklart att en god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss.

Vi är stolta över att ha reducerat riskerna väsentligt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår främsta prioritering är att alla ska komma hem välbehållna efter dagens slut och vi lägger mycket kraft på att hela tiden utveckla vårt säkerhetstänkande.
Målsättningen är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. En konkret riskreducerande faktor är exempelvis att våra medarbetare i fabriken alltid bär lina om de jobbar på hög höjd. Hos oss är det också självklart med en jämlik miljö där varje medarbetare är lika viktig oavsett roll. Detta skapar en trygg och säker arbetsplats för oss, och en högkvalitativ produkt för dig.

Svensk kvalitet – Trygg produktion

100%

Svensk produktion

40+

Över 40 års erfarenhet inom prefabricerade moduler

30+

Vi har levererat till fler än 30 länder världen över.

0%

HSE (Allvarliga tillbud)

Säkerställ kvalitet och leveranstid

Vi säkerställer kvalitet och leveranstider. En kvalitetsfaktor är att modulerna byggs inomhus där produkten är skyddad under produktionstiden.
Komplett utrustning installeras innan leverans vilket sparar tid och kostnader på site och minimerar därigenom risker för förseningar och fördyringar. Våra moduler i stål ger hållbara konstruktioner och flexibilitet så att anläggningen kan byggas ut eller monteras ned och återanvändas. Samtliga moduler tillverkas i en säker arbetsmiljö i vår fabrik i Emtunga, Sverige.

Anpassningsbara och standardiserade lösningar

Vi prioriterar att varje dag allt bättre förstå hur det är att vara vår kund. Vår försäljning och vår process ska vara kundorienterad och utgår alltid ifrån kundens behov och verksamhet.

För att erbjuda en såväl kostnads- som produktionseffektiv process med högsta kvalitet, utvecklar vi en egen produkt på en standardiserad plattform. På så sätt kan vi erbjuda er vår erfarenhet och expertis paketerad med kvalitet och förfinad längs utvecklingsprocessen.

Utifrån den standardiserade plattformen anpassar vi utformningen i varje detalj enligt era behov och önskemål.

Läs om våra referenscase

Lång erfarenhet av krävande marknader världen över

Vi kan möta marknadens hårt ställda krav tack vare vår expertis förvärvad genom mångårig erfarenhet av leveranser med hög komplexitet. I tidigt skede bistår vi våra kunder med ”best practise” från projektering till leverans.

Mer om oss